دستگاه کاغذ راه راه
موقعیت تو:خانه > دستگاه کاغذ راه راه
 • نام:۱۸۸۰ کاغذ کاغذ نوشتن کاغذ
 • دسته بندی:دستگاه کاغذ راه راه
 • اضافه کردن زمان:2023-10-23
 • قیمت واحد محصول:¥ 384200.00
 • مدل محصول:کاغذ فرهنگی چند سیلیندر طولانی ۱۸۸۰ متر
 • انواع تولید:کاغذ فرهنگی، کاغذ نوشتن
 • عرض کاغذ پاک:40-80 گرم
 • مقدار شناسایی:1880م
 • ثواب:10-20 T
 • سرعت کار:150-200 متر در دقیقه
 • سرعت طراحی:250 متر در دقیقه
  • خط تلفن ملی بدون هزینه:400-155-3117